Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 11, Tổ 3, Khu Nam Trung, Phường Nam Khê, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0962.37.36.38 – 0203.3850.201

Email: btxhquangninh@gmail.com

Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Lượt xem: 20

           

            Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 và Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 373-KH/TU ngày 15/02/2024 của Tỉnh ủy Quảng Ninh triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

            Với mục đích: (1) Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (2) Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, qua đó xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Trong đó chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, viên chức, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân; (3) Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về xây dựng văn hóa: Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI”; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển, bền vững”; (4) Xác nhận rõ nội dung công việc của cơ quan, đơn vị theo các nội dung được đề ra trong Chỉ thị số 16-CT/TU để tổ chức thực hiện trong năm 2024 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Chi bộ; tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; (5) Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc.

            Với các nhiệm vụ trọng tâm:

            * Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người giàu bản sắc Quảng Ninh trong thời đại Hồ Chí Minh

            Tập trung triển khai có hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Kết luận số 76-KL/TW ngày 01/6/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU và chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, trong đó chú trọng nhiệm vụ “Phát triển con người Quảng Ninh toàn diện cả về nhân cách, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, tình yêu quê hương, đất nước với các đặc trưng “ Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh” phù  hợp với xu thế thời đại, thích ứng với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Xây dựng, phát triển nền văn hóa giàu bản sắc, gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, trên cơ sở kết hợp hài hòa các giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc” để văn hóa, con người Quảng Ninh thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Chú trọng phát triển văn hóa đặc trưng trong từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội trên cơ sở cụ thể hóa giá trị địa phương, con người Quảng Ninh.

            Tập trung các khâu đột phá: (1) Chú trọng chăm lo, xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể – nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (2) Xây dựng văn hóa trong kinh tế vì sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh, trọng tâm là phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nhân; (3) Phát triển công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức sản xuất ở trình độ cao.

            * Triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”

            Chi bộ tổ chức 01 hội nghị để học tập, nghiên cứu, thảo luận về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2024.

            * Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến

            – Chi bộ chủ đạo triển khai phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” năm 2024 gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Trung ương và Tỉnh phát động.

            – Tích cực hưởng ứng cuộc thi Cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta” do Đảng ủy Khối phát động.

            – Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của tỉnh gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền những lời dạy của Bác; các câu chuyện về Bác thể hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách của người để mỗi tập thể, các nhân học tập và noi theo. Tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên  nhóm zalo Chi bộ, website Trung tâm gắn với biểu dương, khen thưởng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tổ chức các hoạt động về nguồn nhất là những địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham gia hoạt động cách mạng và làm việc.

            * Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

            Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, phát động, tổ chức các phong trào và hoạt động thiết thực, ý nghĩa gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

v            *  Tăng cường kiểm tra, giám sát; tiến hành sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

            Tăng cường chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp Trung ương (khó XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2028 của Ban Bí thư Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

            Chi bộ xác định triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 đảm bảo gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định khâu đột phá chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với thực tiễn tại đơn vị./.

Người đua tin: Nguyễn Thị Thu Hà

Video giới thiệu

Lịch công tác

Bài đăng gần đây

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 175
Hôm qua: 56
Trong tuần: 733

Trong 30 ngày qua: 2334
Tổng truy cập: 961989

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.