Thủ tục dừng trợ giúp

 

I. ĐIỀU KIỆN DỪNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI (Khoản 2 Điều 30 Nghị định 20/2021/NĐ-CP 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội):

1. Kết thúc quản lý trường hợp theo quyết định của người đứng đầu cơ sở.

2. Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

3. Cơ sở trợ giúp xã hội không có khả năng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp cho đối tượng.

4. Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội.

5. Kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội.

6. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

II. ĐIỀU KIỆN, TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG VÀ NGƯỜI CAO TUỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỐNG TẠI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

1. Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi đủ điều kiện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội phải bảo đảm điều kiện và trách nhiệm sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

b) Có sức khoẻ, kinh nghiệm và kỹ năng chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi;

c) Có nơi ở ổn định và nơi ở cho người khuyết tật, người cao tuổi;

d) Có điều kiện kinh tế;

đ) Đang sống cùng chồng hoặc vợ thì chồng hoặc vợ phải bảo đảm điều kiện quy định tại điểm a và b khoản này.

2. Trường hợp không được tiếp tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi, người khuyết tật:

a) Có hành vi đối xử tệ bạc đối với người cao tuổi, người khuyết tật;

b) Lợi dụng việc nhận việc chăm sóc, nuôi dưỡng để trục lợi;

c) Có tình trạng kinh tế hoặc lý do khác dẫn đến không còn bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi, người khuyết tật;

d) Vi phạm nghiêm trọng quyền của người được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

III. THỦ TỤC NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG VÀ NGƯỜI CAO TUỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỐNG TẠI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

1 Người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị theo Mẫu gửi Trung tâm (Tải đơn đề nghị dừng trợ giúp tại đây).

2. Trung tâm có công văn đề nghị chính quyền địa phương nơi người nhận chăm sóc cư trú xác nhận điều kiện của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn và xác nhận của chính quyền địa phương về điều kiện của người nhận chăm sóc. Giám đốc Trung tâm quyết định dừng trợ giúp xã hội.

4. Lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG VÀ NGƯỜI CAO TUỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỐNG TẠI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

1. Đối tượng và người nhận chăm sóc được hỗ trợ kinh phí hằng tháng theo chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Khi đối tượng qua đời được hỗ trợ được hỗ trợ kinh phí mai táng theo quy định./. 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng ký nhận tin.