Trung tâm cử cán bộ tham gia Tập huấn triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện văn bản 521/SNV-CCHC ngày 24/3/2021 của Sở Nội vụ V/v phối hợp triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  Ngày 29/3/2021 Trung tâm Bảo trợ xã hội đã cử 01 cán bộ phụ trách công tác cán bộ tham gia lớp tập huấn. Sau lớp tập huấn, cán bộ phụ trách sẽ triển khai thực hiện một số nội dung: Cung cấp tài khỏan cho từng cá nhân của đơn vị mình theo tài khoản do Sở Nội vụ bàn giao và chịu trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin tài khoản cho các cá nhân. Tổ chức hướng dẫn cho tất cả cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan tự nhập dữ liệu theo tài khoản của từng cá nhân theo quy định. Hoàn thành việc nhập dữ liệu cán bộ viên chức của cơ quan đảo bảo chính xác và thời gian theo quy định.

Hình ảnh lớp tập huấn