Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Kế hoạch số 1025/KH-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 04/2015-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội”; Kế hoạch số 813/KH-LĐTBXH ngày 13/4/2018 của Sở Lao động, TB và XH về “ Kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan Sở Lao động, TB và Xã hội theo Nghị định số 04/2015/NFF-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ” (Có kế hoạch kèm theo).

Phòng Hành chính – Kế toán có nhiệm vụ: Chủ trì theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện; phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện dân chủ tại đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện dân chủ tại cơ quan báo cáo cấp trên có liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *