Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện nghi thức chào cờ và hát quốc ca hàng tuần.

Thực hiện Công văn số 324/CV/BTGTU ngày 03/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào sáng thứ hai hàng tuần, ngay từ đầu tháng 4/2021 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ và hát quốc ca trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và toàn thể các cụ trong Trung tâm.

Tập thể CBVC, NLĐ cùng những người chăm sóc tại Trung tâm thực hiện nghi thức chào cờ vào thứ hai đầu tuần

Việc quy định thực hiện hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc vào thứ Hai hàng tuần ở đơn vị đã được các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động và toàn thể các cụ thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca góp phần giúp cán bộ, viên chức, người lao động và toàn thể các cụ nhận thức rõ, đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc và các ngày lễ kỷ niệm. Khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc và trở thành nếp sinh hoạt chính trị thường xuyên của cán bộ, viên chức, người lao động cùng toàn thể các cụ. Mặt khác góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Người đưa tin: Nguyễn Thị Hoa