Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

THÔNG BÁO VỀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số  09-CT/TU ngày 03/5/2021 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy  “về việc tăng cường  lãnh đạo,  chỉ  đạo triển khai  đợt cao điểm phòng,  chống dịch Covid-19  trong  tình  hình  mới”, Công  văn  số  338-CV/TU  ngày  20/5/2021  của  Ban  Thường vụ  Tỉnh ủy  “về đẩy  mạnh  phong trào  toàn  dân  tham  gia phòng,  chống dịch Covid-19  và xuất,  nhập  cảnh  trái  phép”; nâng  mức cao  nhất  tinh  thần  cảnh  giác về dịch  bệnh gắn  với trách  nhiệm người  đứng đầu  các cấp,  các ngành,  các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phương châm “3 trước”, “4  tại chỗ”, từ xa, từ sớm, từ cơ sở.

Thực hiện văn bản số 07/TB/BCĐ ngày 26/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tỉnh về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19: Về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 25/5/2021.

Để tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh covid-19, Trung tâm Bảo trợ xã hội yêu cầu các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ viên chức, lao động, khách đến làm việc và thăm đối tượng tiếp tục thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

1.Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Trưởng các phòng quản lý chặt cán bộ cấp dưới về chấp hành thời giờ làm việc và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Phòng nào để phát sinh ca nhiễm trong nội bộ do không quyết liệt kiểm soát tốt, lơ là, chủ quan, buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát, cụ thể thì trưởng phòng phụ trách phòng phải chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Trung tâm.

  1. Tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang bắt buộc tại Trung tâm, tại nơi công cộng, các nơi, các sự kiện tập trung đông người… theo tinh thần Nghị quyết số 326/NQ-HĐND ngày 08/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Khai báo y tế tại cổng ra vào Trung tâm.
  2. Không tổ chức thăm thân nhân đối với các đối tượng được chăm sóc tại Trung tâm.
  3. Không tổ chức tiếp nhận ủng hộ trực tiếp tại Trung tâm.
  4. Giao phòng Y tế Phục hồi chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
  5. Trưởng các phòng thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho đối tượng  được chăm  sóc,  nuôi  dưỡng  và  công  tác  phòng,  chống  dịch Covid-19 trong nội bộ đơn vị, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, dự phòng hóa chất, vật tư y tế thông thường đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị  khi có tình huống nảy sinh.
  6. Đối với cán bộ viên chức, người lao động tại Trung tâm yêu cầu đề cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trong việc tuân thủ các biện pháp chống dịch tại gia đình,  cộng đồng,  trong cơ  quan, đơn  vị và  không đi  ra khỏi  tỉnh tới các vùng có dịch; phát  hiện xử lý  nghiêm  các trường hợp  khai báo  y tế thiếu  trung thực, vi phạm quy định “5K”  của Bộ Y tế.

Yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Trung tâm, các CBVC,LĐ khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo Ban Giám đốc xem xét giải quyết những vướng mắc phát sinh./.