Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 23/9/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

Xem chi tiết tại đây