Quyết định số 1210/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Dowload QD 1210_signed.pdf