Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội

Xem chi tiết file đính kèm