Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

* Ban giám đốc

1.  Giám đốc Trung tâm

Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh. Chủ tài khoản của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

– Chỉ đạo, phụ trách công tác tổ chức và cán bộ theo phân cấp; bộ máy biên chế, công tác quản lý viên chức, lao động và chế độ tiền lương;

– Công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm;

– Chủ tịch các hội đồng: Thi đua khen thưởng, kỷ luật, xếp bậc lương, xét lên lương cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm theo chức năng, thẩm quyền được quy định; tham gia các hội đồng khác;

– Phân công cho Phó giám đốc thực hiện nhiệm vụ khác;

– Phụ trách phòng Hành chính-Kế toán và tham gia sinh hoạt tại phòng Hành chính – Kế toán.

2. Đ/c Nguyễn Nam Thắng – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm

– Giúp Giám đốc phụ trách chỉ đạo, điều hành các hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng tại Trung tâm và công tác cải cách hành chính của Trung tâm;

– Thay mặt Giám đốc Trung tâm điều hành công việc của Trung tâm khi được ủy quyền;

– Chỉ đạo, điều hành các nội dung hoạt động của Đề án thí điểm nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện và công tác vận động, quản lý nguồn ủng hộ từ thiện;

– Là chủ tài khoản ủy quyền theo uỷ quyền của Giám đốc Trung tâm đối với nguồn thu Đề án thí điểm nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện và nguồn ủng hộ từ thiện (có văn bản ủy quyền riêng);

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;

– Phụ trách các phòng: Y tế – Phục hồi chức năng; Quản lý và Tư vấn và bộ phận chăm sóc đối tượng tự nguyện;

– Tham gia sinh hoạt tại phòng Y tế – Phục hồi chức năng;

• Các phòng nghiệp vụ

1. Bà Phạm Thị Ngoan – Trưởng phòng Hành chính- Kế toán

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về mọi hoạt động của Phòng. Trực tiếp theo dõi công tác tổ chức, biên chế, tuyển dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, hợp đồng lao động; Tăng lương; Các chế độ của CBVC,LĐ; Tham mưu công tác nội vụ, đối ngoại; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Trung tâm.

2. Bà Nguyễn Thị Lan Thúy- Phó trưởng phòng Phòng Hành chính-kế toán

– Giúp việc cho Trưởng phòng; Phụ trách công tác văn thư lưu trữ; hồ sơ cán bộ viên chức; thực hiện công tác thủ quỹ và quản lý bếp ăn đối tượng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và Trưởng phòng.

3. Bà Lương Thị Ngát- Trưởng phòng Quản lý và Tư vấn

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về mọi hoạt động của Phòng. Thực hiện công tác quản lý đối tượng, công tác xã hội, tư vấn cho đối tượng các hoạt động và các hoạt động đề án trợ giúp các đối tượng tại cộng đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Trung tâm.

4. Bà Nguyễn Thị Đông- Phó trưởng phòng Phòng Y tế và Phục hồi chức năng

– Giúp việc cho trưởng phòng,  chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động về công tác y tế, bếp ăn của đối tượng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và Trưởng phòng.