Chi bộ Trung tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc Quảng Ninh”

Thực hiện Công văn số 234-CV/TU ngày 01/3/2021 của Tỉnh ủy “V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Bác Hồ thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (09/5/1961-09/5/2021); Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 19/4/2021 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (09/5/1961-09/5/2021); Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 22/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (09/5/1961-09/5/2021); Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chiều ngày 14/5/2021, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh” nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (09/5/1961-09/5/2021). Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Nam Thắng- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm.

Với mục đích làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thể hiện sự tôn kính trước tình cảm đặc biệt, thiêng liêng của Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung; quân và Nhân dân huyện đảo Cô Tô nói riêng; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; vị trí, vai trò quan trọng, chiến lược của huyện đảo Cô Tô trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Sinh hoạt chuyên đề có các nội dung: (1) Xem tư liệu Bác Hồ với nhân dân Quảng Ninh; (2) Tư liệu ảnh Bác Hồ với Cô Tô; (3) Báo cáo đề dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020 và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới; (4) Báo cáo giải pháp thanh niên với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (5) Lời ca dâng Bác; (6) Thảo luận.

Về các giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ xác định: (1) Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05-CT/TW; (2) Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đầu tư giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Chi bộ Trung tâm;(4) Chi bộ Trung tâm, đảng viên phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập; (5) Xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị.

Sinh hoạt chuyên đề được nghe ý kiến tham gia của các đảng viên đặc biệt là giải pháp thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Đây là buổi sinh hoạt ý nghĩa, thiết thực nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; vị trí, vai trò quan trọng, chiến lược của huyện đảo Cô Tô trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Một số hình ảnh:

Quang cảnh hội nghị sinh hoạt chuyên đề