Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Nghị định 84/2014/NĐ-CP), Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 218/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ; Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, văn bản số 5085/UBND-TM3 ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh “V/v xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Văn bản số 1678/CTr-SLĐTBXH ngày 26/7/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (Có kế hoạch kèm theo).

Phổ biến, triển khai có kết quả Chương trình THTK, CLP đối với các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được giao. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2019; việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý.

Tệp đính kèm

228.signed.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *