Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội

I. ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN

 1. Người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.
 2. Người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC TIẾP NHẬN

1. Đối tượng hoặc người giám hộ lập Hồ sơ gửi UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú để thẩm định, Hồ sơ gồm:

  • Lập Tờ khai theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội gửi UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú (Tải mẫu Tờ khai tại đây);
  • Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp là người khuyết tật;
  • Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc, trừ những thông tin về HIV của đối tượng. Hồ sơ đủ điều kiện có văn bản gửi UBND cấp huyện phê duyệt (Hồ sơ gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện qua cán bộ Lao động – Thương binh và xã hội).

3. Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét chuyển hồ sơ đến người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng vào cơ sở.

4. Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Trung tâm để tiếp nhận đối tượng (nếu đủ điều kiện).

5. Trên cơ sở ý kiến đồng ý tiếp nhận đối tượng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm ban hành quyết định tiếp nhận và phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng vào Trung tâm chăm sóc.

III. HỒ SƠ TRUNG TÂM TIẾP NHẬN CÓ ĐỦ CÁC THÀNH PHẦN SAU

 1. Tờ khai theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ
 2. Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp là người khuyết tật.
 3. Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 4. Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh.
 5. Giấy tờ liên quan khác (nếu có)./.

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng ký nhận tin.