Tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Thực  hiện  các  văn  bản  chỉ  đạo:  Công  điện  số  914/CĐ-TTg  ngày  06/7/2021 của  Thủ  tướng  Chính  phủ  “Về  việc  tăng  cường  các  biện  pháp  đảm  bảo  an  toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện  mục tiêu kép”, Thông báo số 177/TBVPCP ngày 06/7/2021 của Văn phòng Chính phủ “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh và 07 vùng  kinh  tế  trọng  điểm  phía  Nam  về  công  tác  phòng,  chống  dịch  Covid -19”,

Thông  báo  số  08-TB/BCĐ  ngày  26/6/2021  của  Ban  chỉ  đạo  phòng,  chống  dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh “Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 diện rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Công văn số 3987/UBND-TH4 ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh “V/v thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021”, Công  văn  số  4233/UBND-XD6  ngày  05/7/2021  của  UBND  tỉnh  “V/v triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19”,

Thực hiện thông báo số 269-TB/TU ngày 8/7/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế trong tình hình mới tại hội nghị ngày 08/7/2021.

Thực hiện văn bản số 2287/LĐTBXH-VP ngày 7/7/2021 của Sở Lao động TB&XH V/v tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Để tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội yêu cầu các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ viên chức, lao động, khách đến làm việc và thăm đối tượng tiếp tục thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

1. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.Chủ động phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được. Tiếp tục triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi; không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.Các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp  luật và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.Tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt quy định “5K + truyền thông + công nghệ” cùng các giải pháp phòng, chống dịch  của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh; cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh phấn đấu thực hiện thành công “mục  tiêu  kép”, vừa  bảo  vệ  an  toàn  sức  khỏe,  tính  mạng  cho những người được chăm sóc tại trung tâm, vừa đảm bảo duy trì các hoạt động trợ giúp tại Trung tâm.Phải xác định việc thực hiện nhiệm vụ tiêm phòng vắc xin là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính dài hạn và quyết định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Mỗi viên chức và người lao động đều có trách nhiệm  thông  tin, tuyên truyền cho người thân,  bạn  bè  về  vai trò, tầm  quan trọng của chiến lược “vắc xin” trong phòng, chống dịch, góp phần tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội; thông tin, truyền thông tạo tâm lý hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào các loại  vắc xin, không phân biệt nguồn gốc và không hoang mang, lo lắng khi có những trường hợp có phản ứng phụ sau tiêm; luôn làm chủ không gian mạng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hành vi thông tin sai sự thật về dịch bệnh, ảnh hưởng đến việc tiêm chủng.

3.Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch. Duy trì việc quản lý, trợ giúp các đối tượng tại Trung tâm, đảm bảo duy trì việc làm cho lao động hợp đồng tại Trung tâm đảm bảo.

4. Yêu cầu 100% cán bộ viên chức, lao động thực hiện giải pháp quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào Trung tâm; Hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu tất cả khách đến liên hệ công tác thực hiện khai báo y tế và quét mã QR khi vào cơ quan theo quy định.

Mỗi một cán bộ viên chức,lao động thực hiện cam kết việc phòng chống dịch bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước cam kết của bản thân.

5. Hạn chế tối đa việc thăm thân khi không có việc cấp bách, yêu cầu người thân có kết quả test Covid trước khi vào thăm thân. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Trung tâm khi thăm thân (thực hiện khai báo y tế, quét mã QR, thực hiện 5K, thăm thân tại phòng thăm gặp có vách ngăn chắn giọt bắn…). Tổ chức thăm thân bằng nhiều hình thức thông qua mạng zalo, gọi điện hình ảnh…

6. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận thực phẩm hằng ngày tại cổng Trung tâm, hạn chế tối đa khách đến xuống khu ở của đối tượng.

7. Giao cho Tổ phòng chống Covid-19 tại Trung tâm tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện.

Yêu cầu Tổ phòng chống Covid-19 tại Trung tâm, các CBVC,LĐ khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo Ban Giám đốc xem xét giải quyết những vướng mắc phát sinh./.