Đón đoàn kiểm tra công tác công đoàn
Chỉ mục bài viết
Đón đoàn kiểm tra công tác công đoàn
Trang 2
Tất cả các trang

Thực hiện quyết định số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 17/01/2018 của Công đoàn Sở Lao động TB&XH về việc kiểm tra công tác công đoàn tại Công đoàn CSTV Trung tâm Bảo trợ xã hội. Ngày 24/01/2018 Công đoàn CSTV Trung tâm Bảo trợ xã hội đón đoàn kiểm tra của Công đoàn Sở Lao động TB&XH. Về phía Đoàn kiểm tra gồm ông Lê Văn Mạnh, chủ nhiệm UBKT Công đoàn Sở; bà Trương Tuyết Nhung, Ủy viên UBKT Công đoàn Sở. Bà Lê Thị Hồng Thái, Phó chủ tịch Công đoàn Sở mời tham gia kiểm tra. Về phía Công đoàn CSTV Trung tâm Bảo trợ xã hội gồm ông Hoàng Văn Hồi, chủ tịch Công đoàn Trung tâm và các thành viên trong Ban chấp hành.


 

Nhà tài trợ, đối tác, quảng cáo