Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên, đáp ứng yêu cầu mới trong cung cấp dịch vụ công tác xã hội

Chất lượng nguồn nhân lực trong các tổ chức, cơ quan luôn là một trong những vấn đề quan trọng, có tính chất quyết định đến chất lượng và hiệu quả công việc. Xác định được tầm quan trọng của chất lượng nhân lực đến việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh, trong những năm qua Trung tâm đã chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Hiện nay Trung tâm có 24 cán bộ viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ trợ giúp cho nhóm người cao tuổi và người khuyết tật. Thực hiện Đề án nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện, từ năm 2015, khi triển khai mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng tự nguyện, Trung tâm đã thực hiện hợp đồng lao động với 03 lao động thường xuyên chăm sóc, trợ giúp đối tượng tự nguyện. Tuỳ thuộc số lượng đối tượng tiếp nhận vào từng thời điểm, Trung tâm thực hiện hợp đồng giao khoán công việc với từ 5-8 người để hỗ trợ dọn dẹp, trợ giúp đối tượng tự nguyện hằng ngày.

Theo Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt vị trí việc làm, Trung tâm Bảo trợ xã hội được phê duyệt danh mục 17 vị trí việc làm, trong đó: 04 vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành; 06 vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn, nghề nghiệp; 07 vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ. Các vị trí việc làm đã dần đáp ứng được yêu cầu công việc hiện nay.

Đội ngũ cán bộ nhân viên tại Trung tâm được đào tạo dần chuyên nghiệp

trong cung cấp dịch vụ công tác xã hội, đáp ứng yêu cầu mới

 Việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm luôn được chú trọng. Trong những năm qua, Trung tâm đã tạo điều kiện cho CBVC-LĐ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ theo chương trình của Bộ, Cục, Sở, ban ngành liên quan tổ chức đào tạo. Từ năm 2018-7/2020: Tạo điều kiện cho 33 lượt cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn. Tạo điều kiện về thời gian cho 4 CBVC-LĐ tự túc tham gia học tập các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, trình độ của cán bộ nhân viên ngày càng được hoàn thiện. Cán bộ nhân viên hiện có 06 thạc sĩ (trong đó có 03 thạc sĩ công tác xã hội);  Đại học: 11; Cao đẳng:01; Trung cấp:07; ..

Bên cạnh đó việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, lao động luôn được đảm bảo. Mọi chế độ, chính sách của người lao động được đảm bảo đầy đủ. Tiền lương, tiền thưởng,tiền làm thêm giờ, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, khen thưởng, các khoản phúc lợi… theo quy định. Chính vì vậy đội ngũ cán bộ nhân viên luôn yên tâm, gắn bó với công việc và tận tụy, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, trợ giúp có hiệu quả cho nhóm đối tượng yếu thế. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên để xây dựng một mạng lưới nhân sự có chất lượng, tận tâm để góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội của Trung tâm nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *