Chức năng

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Sở tổ chức thực hiện tiếp nhận, tập trung quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, tổ chức lao động sản xuất cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống. Tiếp nhận, quản lý ngắn hạn, đưa về địa phương những đối tượng lang thang cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật không có điều kiện sống ở gia đình, có nguồn thu nhập, tự nguyện đóng góp kinh phí vào sống tại Trung tâm. Phối hợp tổ chức các hoạt động rà soát, nắm bắt tình hình và trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng.

 

Nhiệm vụ

2.1. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong việc xác định đối tượng; tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định: người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ, các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa; những người có nhu cầu tự nguyện đóng góp kinh phí.

2.2. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng.

2.3. Chủ trì, phối hợp tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách.

2.4. Tổ chức các hoạt động tăng gia, lao động sản xuất kết hợp với lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe của từng nhóm đối tượng để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

2.5. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi Trung tâm trở về với gia đình, tái hoà nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

2.6. Cung cấp dịch vụ, tư vấn về công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình có vấn đề xã hội ở cộng đồng (nếu có điều kiện).

2.7. Thực hiện công tác vận động ủng hộ từ thiện nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và bổ sung trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho các đối tượng tập trung tại Trung tâm.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.